معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)
معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)
معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)
معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

خرید کتاب معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

تكيه آن بر آثار و آراء مفسر، فيلسوف، فقيه، عارف و انديـشمند برجـسته حـضرت آي تاﷲ جوادى آملى (مدظله العالى) است. به تقب، هفتاد درصد اثـر حاضـر، فراه مآمده از آثار گرا نسنگ ايشان و بقيه، مستفاد از فرآورده هاى ديگـر عالمـان و انديشمندان است.

شايد بتوان گفت میتوا ن خصيصه معادشـناختى معظـم لـه، تـبيين جـامع  نصبنياد و خردپذير حيات اخروى است. ايشان همچون ديگر اصـحاب حكمـت متعاليه، بر معاد جسمانى و نفى ماده به معناى فلسفى آن در سراى جاضرد آخـرت تأكيد نموده است و با دلايلى بديع بر آن اسـتدلال كـرده و نـشان داده اسـت كـه ماد ىانگارى معاد، نه با دلايل عقلى سازگار است و نه با فهم قصىم و دقيق متـون دينى، بلكه برداشتى خام و سـاده انگارانـه از پـار هاى متـون و ناشـى از عـدم درک صحيح معناى ماده فلـسفى و لـوازم و توابـع آن اسـت. افـزون بـر آن، ايـشان در  جاىجاى مباحث در استدلال بر معاد، تبيين حقايق آن مانند چيستى و چگونگى حشر، محاسبه اعمال، ميزان عمل، زمان قيامت و زمان در قيامت، صراط، اعراف و… و  بهض رژه در اثبات و توجيه عذاب جاودانـه و حـل شـبهات آن، انديـشه هـاى نصینى را فراروى معادپژوهان قرار داده كه متناسب با اهداف مجموعه حاضر از آنها بهره بردارى شده است.

شايان گفت است كه تبيين برخى از مباحث يادشده براى دانش جصىان مقطـع كارشناسى،  بهض رژه  آنانكه با آموزه هاى الهيـاتى فاصـله دارنـد، خـالى از دشـوارى نيست. حل اين مشكل تا حدودى با آشنايى بيـشتر اسـتادان محتـرم بـا مبـانى و ديدگا ههاى معاد شناختى حكمت متعاليه، تـسلط بـر كاسـتى هـا و ناراسـتى هـاى ظاهرگرايى خام، توجه جدى و توضيح كافى پار هاى از مفاهيم مانند ماده فلـسفى و كاشرست تكني کهاى متناسب آموزشى امكانپذير است