معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)


خرید کتاب معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

تكيه آن بر آثار و آراء مفسر، فيلسوف، فقيه، عارف و انديـشمند برجـسته حـضرت آي تاﷲ جوادى آملى (مدظله العالى) است. به تقب، هفتاد درصد اثـر حاضـر، فراه مآمده از آثار گرا نسنگ ايشان و بقيه، مستفاد از فرآورده هاى ديگـر عالمـان و انديشمندان است.

شايد بتوان گفت میتوا ن خصيصه معادشـناختى معظـم لـه، تـبيين جـامع  نصبنياد و خردپذير حيات اخروى است. ايشان همچون ديگر اصـحاب حكمـت متعاليه، بر معاد جسمانى و نفى ماده به معناى فلسفى آن در سراى جاضرد آخـرت تأكيد نموده است و با دلايلى بديع بر آن اسـتدلال كـرده و نـشان داده اسـت كـه ماد ىانگارى معاد، نه با دلايل عقلى سازگار است و نه با فهم قصىم و دقيق متـون دينى، بلكه برداشتى خام و سـاده انگارانـه از پـار هاى متـون و ناشـى از عـدم درک صحيح معناى ماده فلـسفى و لـوازم و توابـع آن اسـت. افـزون بـر آن، ايـشان در  جاىجاى مباحث در استدلال بر معاد، تبيين حقايق آن مانند چيستى و چگونگى حشر، محاسبه اعمال، ميزان عمل، زمان قيامت و زمان در قيامت، صراط، اعراف و… و  بهض رژه در اثبات و توجيه عذاب جاودانـه و حـل شـبهات آن، انديـشه هـاى نصینى را فراروى معادپژوهان قرار داده كه متناسب با اهداف مجموعه حاضر از آنها بهره بردارى شده است.

شايان گفت است كه تبيين برخى از مباحث يادشده براى دانش جصىان مقطـع كارشناسى،  بهض رژه  آنانكه با آموزه هاى الهيـاتى فاصـله دارنـد، خـالى از دشـوارى نيست. حل اين مشكل تا حدودى با آشنايى بيـشتر اسـتادان محتـرم بـا مبـانى و ديدگا ههاى معاد شناختى حكمت متعاليه، تـسلط بـر كاسـتى هـا و ناراسـتى هـاى ظاهرگرايى خام، توجه جدى و توضيح كافى پار هاى از مفاهيم مانند ماده فلـسفى و كاشرست تكني کهاى متناسب آموزشى امكانپذير است

نقد و بررسی : معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

خرید کتاب معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

شرح کتاب :

این کتابِ درس نامه‌ای در موضوع معاد است که برای دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی و اسلامی از جمله فلسفه، کلام، تفسیر، علوم قرآنی و معارفِ اسلامی در مقطع کارشناسی، دروس کلام اسلامی، تدوین شده است و همچنین برای دانشجویانِ مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مذکور و سایر پژوهشگران، قابل استفاده است.

فهرست :

درس اول: معادانديشى

اهميت و خاستگاه معادانديشي
کارکرد معادانديشي
معادانديشي در سيره پيامبر
عوامل معادانديشي
موانع معادانديشي
راز انکار معاد
معادانديشي و خِرَد

درس دوم: دنيا و آخرت

چيستي و ارزش دنيا
دنياي ستوده
دنياي نکوهيده
آخرت و نسبت آن با دنيا
شباهتها
تفاوتها
تقابل دنيا و آخرت

درس سوم: مرگ و برزخ

مرگ
چگونگي مرگ مؤمنان و كافران
توبه ناپذيري هنگام مرگ
قبر و برزخ
بدن برزخي
گونه شناسي برزخيان
سؤال قبر
بهشت و دوزخ برزخي
تجسم اعمال در برزخ
نسبت دنيا و عالم برزخ
شنوايي در برزخ

درس چهارم: اثبات ضرورت بر اساس خداشناختى

برهان عدالت
برهان حکمت
برهان رحمت

درس پنجم: اثبات معاد بر اساس جهانشناختى

برهان حرکت
حيات پس از مرگ در دنيا

درس ششم: اثبات معاد بر اساس انسانشناختى

برهان فطرت
فطري بودن معاد
اثبات کبرا (مقدمه دوم)
گستره برهان فطرت
برهان تجرّد روح
قرآن و تجرد روح
گستره دلالت برهان تجرد روح

درس هفتم: تناسخ و معاد

چيستي تناسخ
پيشينه تاريخي
گونه شناسي تناسخ
استحاله تناسخ
دلايل تناسخيان و نقد آن‌ها
رابطه تناسخ و حيات اخروي

درس هشتم: چگونگى حيات اخروى

جسماني و روحاني بودن معاد
معاد جسماني يا مادي؟
شبهات معاد جسماني

درس نهم: قيامت (1)

چيستي قيامت
تفاوت قيامت و دنيا
تفاوت قيامت و عالم برزخ
زمان قيامت
وجه نزديکي قيامت
راز مخفي بودن زمان قيامت
طول روز قيامت
نشانه هاي قيامت
نام‌‏هاي قيامت

درس دهم: قيامت (2)

حشر به سوي خدا
سلامت حشر
محاسبه اعمال
ميزان محاسبه
آيين وارسي

درس يازدهم: قيامت (3)

حبط و احباط
كارهاي شايسته كافران
راز اهتمام به ايمان و اخلاص
مغفرت
گستره و عوامل مغفرت
شفاعت
اعراف
صراط

درس دوازدهم: دوزخ

معنا و نامهاي جهنم
چرايي جهنم
ويژگيهاي جهنم
گونه‌هاي عذاب
طبقات و درهاي دوزخ
ويژگي‌هاي دوزخيان
اسباب ورود به دوزخ
پرسشها و شبهات

درس سيزدهم: عذاب جاودان

قرآن و خلود در عذاب
ديدگاه علامه طباطبايي
شبهات خلود

درس چهاردهم: بهشت

چيستي بهشت
خلقت بهشت و جهنم
جايگاه و گستره بهشت
اسباب بهشت در قرآن
درهاي بهشت
نعمتهاي بهشتي
نعمتهاي جسماني
راز نعيم جسماني
نعمتهاي معنوي
بهشت‏هاي گوناگون

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت