اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه


خرید کتاب اقتصاد و جامعه

ماكس وبر (1864ـ1920) از نادرترين انديشمندان سـده هـاي اخيـر اسـت. وي داراي گسترة ديد و ژرفاي تعمق منحصر به فردي است. عـلاوه بـر جايگـاه خاصـي كـه درميان انديشمندان جامعه شناسي دارد، اكنون نيز كه مباحث فرامدرنيته اهميت ويـژه اي يافته است، حضور آراء وي بسيار بارز است. براي مثال، ميشل فوكو در مباحث خوددر باب جامعه انضباطي (disciplinary society) و يورگن ها برمـاس در مبحـث خـود دربارة غلبة عقلانيت ابزاري بر جامعة مدرن، از وبر بهره هاي فـراوان بـرده انـد . چنـين تأثيرهايي به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه همانند پايان قـرن نـوزده، اواخـر قـرن بيستم نيز شاهد جايگاه ويژة انديشة اجتماعي وبر است.

ماكس وبر زندگي علمي خود را با مطالعة حقوق آغاز كـرد و در سـال 1891 به استادي دانشگاه رسيد. گرچه مطالعات اولية وي در زمينة حقوق و تاريخ اقتصادي بود، به تدريج توجه خود را به مطالعات جامعه شناختي معطوف كرد. وي با پـرداختن به سؤالات اساسيِ جامعه شناسي و تجزيه وتحليل موشكافانة آن ها، در نهايت به عنـوان يكي از نظريه پردازان اصلي جامعه شناسي شناخته شد. در اين مقدمه سعي بر آن است كه به طور اجمال ابعاد و عناصر اصلي انديشه وبر و همچنين آثار اصلي وي بررسي و معرفي شوند

نقد و بررسی : اقتصاد و جامعه

خرید کتاب اقتصاد و جامعه

شرح کتاب:

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم سياسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمك درسي تدوين شده است.

فهرست :

مقدمه
درباره ترجمه اقتصاد و جامعه
فصل اول: مفاهيم اساسي جامعه‌شناسي
فصل دوم: جامعه‌شناسي اقتصادي
فصل سوم: جامعه‌شناسي سياسي
يكم: مبناي مشروعيت (سيادت)
دوم: سيادت عقلايي (قانوني ـ ديوان‌سالارانه)
سوم: سيادت سنتي
چهارم: فئوداليسم، دولت مرتبه‌اي و سلطه موروثي
پنجم: سيادت كاريزمايي
ششم: نظام شورايي و تفكيك قوا
هفتم: احزاب
هشتم: سيادت‌زدايي در تشكيلات اتحاديه و تشكيلات نمايندگي
نهم: نمايندگي
واژه‌نامه
فهرست اعلام

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “اقتصاد و جامعه”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت