مهارتهاي زندگي دانشجويي

1 کالا

  • مهارتهاي زندگي دانشجويي

    مهارتهاي زندگي دانشجويي

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مهارتهاي زندگي دانشجويي  تجارب كشورهاي مختلف نشان مي دهد تعريـف مهارتهـاي زنـدگي در كـشورهاي مختلف متفاوت است. مهارتها، صـفات ممتـاز، ويژگي هـاي شخـصي و اسـتعدادهايي هستند كه انـسانها  از آن برخوردارنـد و مهارت هـا ي زنـدگي توانـايي كنتـرل وضـعيت متناقض اند (خنيفر و پورحسيني، 1388). سازمان بهداشت جهاني مهارت…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت