مهارتهاي آموزشي و پرورشي ( روشها و فنون تدريس )

1 کالا

  • مهارتهاي آموزشي و پرورشي ( روشها و فنون تدريس )

    مهارتهاي آموزشي و پرورشي ( روشها و فنون تدريس )

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مهارتهاي آموزشي و پرورشي ( روشها و فنون تدريس ) در جهان امروز تربيت  نيـروي انـساني يكـي  از برجـسته تـرين شاخـص هاي تحـول وپيشرفت جوامع محسوب ميشود. چنين تحو لي تحقق نخواهـد يافـت، مگـر اينكـ ه طرز تف كر و عمل مديران و كارگزاران نظامها ي آموزشـي بـهويـ…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت