مغز يادگيرنده: درسهايي براي آموزش و پرورش

1 کالا

  • مغز يادگيرنده: درسهايي براي آموزش و پرورش

    مغز يادگيرنده: درسهايي براي آموزش و پرورش

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مغز يادگيرنده: درسهايي براي آموزش و پرورش با پيـشرفت علـم پ اعـصاب شـناختي ، و ارتبـاطي كـه ميـان  علـم اعـصاب و آمـوزش وپرورش در سال هاي اخير به وجود آمده است، دريچه هاي جديدي در زمينة يادگيري و ياددهي بـه روي متخصـصان آمـوزش و پـرورش بـاز شـده اسـت. بـه…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت