مشاوره گروهي : راهبردها و فنون

1 کالا

  • مشاوره گروهي : راهبردها و فنون

    مشاوره گروهي : راهبردها و فنون

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مشاوره گروهي : راهبردها و فنون   خلقت آدمي از گروهي دونفره شـروع شـده و بـه مـرور بـه گروههـاي بـزرگتـري همچون خانواده ، قبيله، عشيره و ملت گسترس يافتـه اسـت. زنـدگي گروهـي انـسانهاچنان توسعه يافته است كه زندگي گروهي او ويژگي فطري اش تلقي ميشود. آدمي در گروه…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت