دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رمان خارجی 1984

۱۹۸۴ یکی از هولناک‌ ترین پیشگویی‌‌هایی هست که درباره سیاست و آینده اجتماعی بشر نوشته شده است. جورج اورول که در سال های ۱۹۰۳ تا ۱۹۵۰ زندگی می‌کرد، جهانی را در سال‌های بعد یعنی سال ۱۹۸۴ توصیف می کند که احتمال پیدایش آن را بسیار نزدیک می‌دانسته. جامعه ای سراسر استبدادی و با حکومتی توتالیتر که حتی توانسته تقسیم بندی های جهانی جغرافیا و تاریخ را هم عوض کند در جهان مورد انتظار اورول، حتی تلوزیون ها هم دو طرفه هستند و افراد نه تنها محکوم به تماشای برنامه های از پیش تعیین شده اند بلکه خود نیز توسط ناظرانی از آن سوی تلوزیون کنترل می‌شوند. اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول، در ۱۹۰۳ در هند به دنیا آمد، مدتی را به عنوان پلیس سلطنتی در برمه خدمت کرد و حوالی دهه ۴۰ برای جنگ با ارتش فاشیستی به اسپانیا رفت. او در این جنگ ها مجروح شد و آثار این جراحات تا آخر عمر همراه وی باقی ماند و در نهایت در سال ۱۹۵۰ باعث مرگ وی شد. اورول یکی از مهم‌ترین نویسندگان ادبیات سیاسی دراروپا شمرده می شود که آثار نمادین و قدرتمند او مثل قلعه حیوانات(مزرعه حیوانات) و ویژگی های قابل تعمیم آثارش به جوامع مختلف، همواره او را در شمار نویسندگان پر مخاطب دنیا قرار داده است در مدینه‌ی فاضله (آرمان‌شهر) مورد نظر هرکدام از ما، برابری اجتماعی یک امر بدیهی ست. آزادی های فکری و اجتماعی نه یک رویای دور از دست که از عادی‌ترین ویژگی های جامعه است و به طور کلی هیچ اتفاق بدی در آرمان شهر ما نمی افتد. در رمان های پادآرمانشهری، ما قطب مخالف این مدینه فاضله را می‌ بینیم. برابری اجتماعی حتی قابل تصور هم نیست هرچند که طبق ادعای سران حکومت به بهترین شکل ممکن این برابری اجتماعی مقرر شده است. حتی فکر کردن به آزادی فکری و اجتماعی جرم محسوب می شود و هرکس هر آنچه دارد در رویایش است. همانگونه که اورول در صفحات کتاب می گوید: هیچ چیز جز چند سانتی متر مکعب که درون جمجمه بود، به شما تعلق نداشت داستان کتاب از زبان مردی روایت می شود که در وزارت حقیقت(یکی از وزارتخانه های حزب حکومتی) کار می کند و طبق اتفاقاتی که در کتاب ذکر می شود متوجه برخی از دروغ های دولت می شود. هر کدام از وزارت خانه های حزب، مسئولیت چیزی را بر عهده دارند که بر خلاف اسمشان است وزارت عشق: شکنجه و ایجاد رعب و وحشت وزارت صلح:‌ وظیفه حفظ کردن جنگ ها وزارت حقیقت:‌ تحریف تاریخ وزارت فراوانی: ادامه دادن قحطی و کمبود ۱۹۸۴ رمانی با حجم متوسط است که جورج اورول انگلیسی توانسته در آن به کمک یک داستان جذاب و خواندنی و پر از تعلیق، به نقد نظام های توتالتیر( به ویژه احزاب کمونیست که در آن سال های خطر جدی اروپا حساب می شدند) بپردازد و در عین حال، برخی از مهم ترین تلاش ها و اقدامات نظام های تمامیت خواه و دیکتاتوری های تاریخ را برای مخاطب فاش کند موضوعاتی تحریف کلمات، خود بزرگ بینی ها و دروغ های وقیحانه، تکرار باورهای نظام به جهت حک شدن در افکار مردم و... برای مثال دولت حزب معنی بسیاری از کلمات را حذف کرده و با تغییر معانی بعضی کلمات دیگر سعی در محدود کردن توانایی فکر کردن افراد دارد، تا بدین طریق بتواند کنترل و قدرت خود را همچنان حفظ کند تصاویر رهبر حزب در هرجایی با چهره ای مصمم آویزان است که به شما می گوید من مواطب شما هستم و... ۱۹۸۴ جورج اورول، دایرة المعارفی است از بلاهای سیاسی و اجتماعی که می‌تواند بر سر جامعه بشری بیاید یا بهتر بگویم، جامعه بشری بتواند بر سر خود بیاورد. ترجمه های متعددی از این کتاب به فارسی انجام شده است که ترجمه های صالح حسینی(نشر نیلوفر) و کاوه میرعباسی( نشر چشمه) از بهترین ترجمه‌های آن حساب می شوند.

فروشگاه آنلاین کتاب وبلاگ رمان خارجی 1984

رمان خارجی 1984

۱۹۸۴ یکی از هولناک‌ ترین پیشگویی‌‌هایی هست که درباره سیاست و آینده اجتماعی بشر نوشته شده است. جورج اورول که در سال های ۱۹۰۳ تا ۱۹۵۰ زندگی می‌کرد، جهانی را در سال‌های بعد یعنی سال ۱۹۸۴ توصیف می کند که احتمال پیدایش آن را بسیار نزدیک می‌دانسته. جامعه ای سراسر استبدادی و با حکومتی توتالیتر که حتی توانسته تقسیم بندی های جهانی جغرافیا و تاریخ را هم عوض کند در جهان مورد انتظار اورول، حتی تلوزیون ها هم دو طرفه هستند و افراد نه تنها محکوم به تماشای برنامه های از پیش تعیین شده اند بلکه خود نیز توسط ناظرانی از آن سوی تلوزیون کنترل می‌شوند. اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول، در ۱۹۰۳ در هند به دنیا آمد، مدتی را به عنوان پلیس سلطنتی در برمه خدمت کرد و حوالی دهه ۴۰ برای جنگ با ارتش فاشیستی به اسپانیا رفت. او در این جنگ ها مجروح شد و آثار این جراحات تا آخر عمر همراه وی باقی ماند و در نهایت در سال ۱۹۵۰ باعث مرگ وی شد. اورول یکی از مهم‌ترین نویسندگان ادبیات سیاسی دراروپا شمرده می شود که آثار نمادین و قدرتمند او مثل قلعه حیوانات(مزرعه حیوانات) و ویژگی های قابل تعمیم آثارش به جوامع مختلف، همواره او را در شمار نویسندگان پر مخاطب دنیا قرار داده است در مدینه‌ی فاضله (آرمان‌شهر) مورد نظر هرکدام از ما، برابری اجتماعی یک امر بدیهی ست. آزادی های فکری و اجتماعی نه یک رویای دور از دست که از عادی‌ترین ویژگی های جامعه است و به طور کلی هیچ اتفاق بدی در آرمان شهر ما نمی افتد. در رمان های پادآرمانشهری، ما قطب مخالف این مدینه فاضله را می‌ بینیم. برابری اجتماعی حتی قابل تصور هم نیست هرچند که طبق ادعای سران حکومت به بهترین شکل ممکن این برابری اجتماعی مقرر شده است. حتی فکر کردن به آزادی فکری و اجتماعی جرم محسوب می شود و هرکس هر آنچه دارد در رویایش است. همانگونه که اورول در صفحات کتاب می گوید: هیچ چیز جز چند سانتی متر مکعب که درون جمجمه بود، به شما تعلق نداشت داستان کتاب از زبان مردی روایت می شود که در وزارت حقیقت(یکی از وزارتخانه های حزب حکومتی) کار می کند و طبق اتفاقاتی که در کتاب ذکر می شود متوجه برخی از دروغ های دولت می شود. هر کدام از وزارت خانه های حزب، مسئولیت چیزی را بر عهده دارند که بر خلاف اسمشان است وزارت عشق: شکنجه و ایجاد رعب و وحشت وزارت صلح:‌ وظیفه حفظ کردن جنگ ها وزارت حقیقت:‌ تحریف تاریخ وزارت فراوانی: ادامه دادن قحطی و کمبود ۱۹۸۴ رمانی با حجم متوسط است که جورج اورول انگلیسی توانسته در آن به کمک یک داستان جذاب و خواندنی و پر از تعلیق، به نقد نظام های توتالتیر( به ویژه احزاب کمونیست که در آن سال های خطر جدی اروپا حساب می شدند) بپردازد و در عین حال، برخی از مهم ترین تلاش ها و اقدامات نظام های تمامیت خواه و دیکتاتوری های تاریخ را برای مخاطب فاش کند موضوعاتی تحریف کلمات، خود بزرگ بینی ها و دروغ های وقیحانه، تکرار باورهای نظام به جهت حک شدن در افکار مردم و... برای مثال دولت حزب معنی بسیاری از کلمات را حذف کرده و با تغییر معانی بعضی کلمات دیگر سعی در محدود کردن توانایی فکر کردن افراد دارد، تا بدین طریق بتواند کنترل و قدرت خود را همچنان حفظ کند تصاویر رهبر حزب در هرجایی با چهره ای مصمم آویزان است که به شما می گوید من مواطب شما هستم و... ۱۹۸۴ جورج اورول، دایرة المعارفی است از بلاهای سیاسی و اجتماعی که می‌تواند بر سر جامعه بشری بیاید یا بهتر بگویم، جامعه بشری بتواند بر سر خود بیاورد. ترجمه های متعددی از این کتاب به فارسی انجام شده است که ترجمه های صالح حسینی(نشر نیلوفر) و کاوه میرعباسی( نشر چشمه) از بهترین ترجمه‌های آن حساب می شوند.دیدگاه خود را ثبت کنید

نظری ثبت نشده است. مشاهده همه نظرات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

276
312